Ustawa MACRON w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej prRFzedstawiamu nasze pytania w sprawie ustawy MACRON, oraz uzyskane odpowiedzi ze strony współpracującej  z naszą kancelarią mec. Martą Bledniak z francuskiej kancelarii prawnej, ktora zajmuje się reprezentacją polskich pracodawców delegujących pracowników do świadczenia pracy na terenie Francji. Sprawa ustawy MACRON jest tematem niezwykle gorącym. Z czasem wiedza co do stosowania tej ustawy przez władze francuskie będzie się poszerzać, tym bardziej, że praktyka ma znaczenie pierwszorzędne we francuskich realiach  (plik pdf. do otworzenia / pobrania)

Pytania i odpowiedzi MACRON

decl detachement

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie nawet gdy przewoźnik nie wykaże pokrycia szkody.

wagaW sporach sądowych  z polisy OCP niektóre zakłady ubezpieczeń zwalczają roszczenia przewoźników wskazując, że warunkiem dochodzenia roszczeń przez przewoźnika jest efektywne pokrycie przez niego szkody, np. poprzez dokonanie przez uprawnionego do odszkodowania skutecznego potrącenia wartości szkody z należnosciami przewoźnika. A nawet w razie takiego potrącenia , kwestionuje się jego ważność odwołując się do instycji „uprawnionego” do odszkodowania, w rozumieniu Konwencji CMR, wytykając, że jakkolwiek do potrącenia doszło , to jednak dokonał go nieuprawniony podmiot. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w sprawie, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie za sygn. akt XVI GC 1855/13.  W wyroku z dnia 24 listopada 2015 r. Sąd uznał, że okoliczność ta jest bez znaczenia dla roszczeń przewoźnika z polisy OCP. Stanowisko to poprawia procesową sytuację przewoźników w sporze z ubezpieczycielami.  Continue reading

Nieważność kary umownej określonej „widełkowo”

wagaKary umowne powszechnie występują w zleceniach przewozowych. Co prawda mają one na celu zabezpieczenie należytego wykonania przewozum często jednak są pretekstem do „obcinania” frachtów za drobne, gospodarczo nieistotne naruszania. Kary te, ażeby wywoływały skutki prawnej,  powinny być jednak określone w taki sposób, ażeby już w chwili zawierania umowy było wiadome w jakiej wysokości  je zastrzeżono , na wypadek nienależytego wykonanie zobowiązania niepienięznego, np. za niepodstawienie pojazdu do załadunku, nieprzesłanie na czas dokumentów przewozowych spedycji etc. Określenie kary umownej w sposób „widełkowy” np.  w kwocie „do wysokości 100 %  frachtu” jest nieważne, bowiem narusza art. 483 § 1 kodeksu cywilnego.  Z przepisu tego wynika bowiem, że kara powinna być „określona” juz w chwili zawierania umowy, a nie później, według uznania uprawnionego.

Continue reading

Ważne orzeczenie w sprawach wykroczeń przewozowych w Niemczech

flaga DDnia 21 grudnia 2015r. pod sygn. akt 1 Ss (OWi) 165/15 Oberlandesgericht Braunschweig (Sąd Najwyższy Dolnej Saksonii) wydał bardzo istotne postanowienie dla polskiego przewoźnika. Tematem orzeczenia był tak zwany „przepadek korzyści majątkowej” w ramach postępowań zagrożonych karą grzywny wobec przewoźników zatrzymanych np. z ładunkiem za szerokim, wysokim, ciężkim, żle zabezpieczonym itd. Continue reading

Trybunał Konstytucyjny akceptuje nakładanie wielu kar za jedno naruszenie

atom21 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt P 32/12 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2012 roku dotyczące konstytucyjności karania więcej niż jedną sankcją za ten sam czyn tego samego podmiotu. Sprawa dotyczyła przepisów ustawy Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) oraz ustawy o o grach hazardowych. Trybunał uznał, że zgodne z Konstytucją RP jest nakładanie więcej niż jednej sankcji na ten sam podmiot za ten sam czyn. Orzeczenie to, jakkolwiek wydaje się odległe od materii ustawy o transporcie drogowym, ma jednak z nią związek, w kontekście przepisów o karach pieniężnych i grzywnach. Continue reading

Zakazy ruchu w 2016 roku dla pojazdów o d.m.c powyżej 12 ton

InfoBox.png-256x256Minister Transportu w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. z 2013, poz. 839) uregulował ograniczenia w poruszaniu się pojazdami ciężarowymi powyżej 12 ton d.m.c., z wyłączeniem autobusów.

Zgodnie z tymi przepisami pojazdy takie nie mogą poruszać się po polskich drogach. Proszę o zwrócenie uwagi, że święto Trzech Króli (6 stycznia 2016 r.) ani w dzień poprzedzający – zakazy nie obowiązują. Poniżej szczegółowa rozpiska.  Continue reading

Moniotor z tyłu naczepy – rozwiązanie nie przewidziane przez prawo.

InfoBox.png-256x256Samsung zaprezentował rozwiązanie polegające na zamontowaniu z tyłu naczepy ekranu pokazującego obraz sprzed ciągnika.

Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym „pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.” W art. 66 ust.4 Prawa o ruchu drogowym zawarto zakazy odnoszące się do wyposarzenia pojazdów i brak tam zakazu montowania ekranów na pojazdach.  Czy zatem taki ekran o niezbyt silnym nateżeniu światła stwarzałby zagrożenie?  Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie. Instalacja ma przecież poprawiać bezpieczeństwo.  W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, też nie doczytałem zakazu monotowania takich urządzeń.  Ewentualna ocena niedopuszczalności takiego rozwiązania może się odbywać w oparciu o wskazane na wstępie kryteria bezpieczeństwa i  jakieś specjalistyczne badania, które dowiodłyby że tak wyposażony pojazd zagraża bezpieczeństwu. Zdrowy rosądek podpowiada, że taka techologia raczej pomaga, niż zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Zdaje się, że nie ma formalnych przeszkód do stosowania tego rozwiązania, o ile tylko światło monitora ma odpowiednie nateżęnie i nie oślepia uczestników ruchu.  Polecam film poniżej.

Wielokrotnie nakładane kary – nasz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

InfoBox.png-256x256W związku z jedną z prowadzonych spraw oraz ze świadmością, że ze strony judyktatury nie możemy oczekiwać zrozumienia, zdecydowaliśmy się wystąpić  do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioksiem o zainicjowanie  postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o transporcie drogowym, które pozwalają organom kontrolnym nakładać kilka kar pieniężnych za jeden przypadek  naruszenia przepisów. Poniżej treść wniosku.

Continue reading

Zakończenie przewozu w razie odmowy odbioru ładunku

ID-10032711Zdarza się że odbiorca odmawia przyjęcia ładunku od przewoźnika w trakcie przewozu miedzynarodowego. Sytuacja taka określana jest w Konwencji CMR jako przeszkoda w wydaniu ładunku. Zgodnie z art. 15 ust.1 Konwencji CMR w takiej sytuacji przewoźnik powinien zażądać instrukcji od nadawcy. Co istotne w takiej sytuacji nadawca ma prawo rozporzadzać przesyłką, np. wskazać inne miejsce dostawy niż w liście przewozowym CMR,  bez obowiązku przedstawiania pierwszego egzemplarza listu przewozowego.  Zazwyczaj jednak, w razie odmowy przyjęcia ładunku współpraca pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą (spedytorem) napotyka trudności. Wynika to ze sprzeczności interesów. Spedytor chce uzyskać czas na wyjaśnienie przyczyn przeszkody w odbiorze ładunku i gra na przeciągnięcie terminu wydania przesyłki. Przewoźnik natomiast zazwyczaj jest zainteresowany szybkim zakończeniem przewozu, ze względu na kolejne przyjęte zlecenia. Jakkolwiek strony umowy przewozu mają ogólny obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania,  to jednak w Konwnecji CMR wytyczono granice takiego współdziałania. Continue reading

AUTOCASCO w razie kradzieży pojazdu wraz z jego dokumentami

ID-10032942Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym pojeździe co do zasady zwalnia zakład ubezpieczeniowy od odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia pojazdu polisą AUTOCASCO. Takie jest przynajmniej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego. Choć, jak się zdaje, nie uwzględniało obecnego charakteru dowodu rejestracyjnego, który pełni obecnie, wobec wydawania karty pojazdu (gdzie wpisywani są kolejni właściciele), inną rolą niż w czasie gdy to orzeczncitwo się kształtowało. Reguła ta nie może być jednak uważana za bezwzględny dogmat. Każdą sprawę należy rozptrywać indywidulanie i okoliczności w jakich pozostawiono dokument w pojeździe może miec korzystne dla ubezpieczonego znaczenie.  Dokonanie kradzieży z zabezpieczonej należycie posesji pozwanego może wskazaną na wstępie ocenę zmieniać . Nie można bowiem takiego wypadku przyrównywać z zostawieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu, w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. A w takich sytuacjach orzecznictwo Sądu Najwyższego aprobowało zwolnienie się ubezpieczyciela z odpowiedzialności za pozostawienie dokumentów w pojeździe.

Continue reading