Polisa OCP, a sytuacja finansowa przewoźnika

Od 4 grudnia 2011 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasadyID-100140211 dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z art. 7 ust.1 rozporządzenia w związku z art. 3 ust.1 lit c) i pkt 10 preambuły rozporządzenia przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednią sytuację finansową zapewniającą rozpoczęcie działalności i należyte zarządzanie. Sytuację tę doprecyzowano w art. 7 ust.1 rozporządzenia wskazując, że przez odpowiednią sytuację finansową rozumie się prze nią dysponowanie kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny, liczone według kursów walut krajowych z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sytuację tę przedsiębiorca winien posiadać przez cały czas prowadzenia działalności. Ustanowiono przy tym możliwość wykazania „zabezpieczenia” w drodze gwarancji bankowej albo ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika ( art. 7 ust.2 rozporządzenia).
Continue reading