Licencje na przewozy do 9 osób i spedycyjne – uwagi do przepisów przechodnich noweli z 2013 r.

ID-100140210Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567) (dalej : nowela) wprowadzono nie znaną wcześniej ustawie z dnia 6 września 2001 r. licencję na przewóz osób pojazdami osobowymi oraz licencję na t.d. osób pojazdami pojazdami od 7 do 9 osób. Wzory tych licencji określono w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego … (Dz.U. 2013.713). Przed tą nowelizacją przedsiębiorcy wykonujący przewozy takimi pojazdami posiadali ogólną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób. Zdarzają się wypadki, że przedsiębiorcy składają obecnie wnioski o udzielenie dodatkowych wypisów z licencji wskazując pojazdy przeznaczone do przewozu powyżej 9 osób. Powstaje zatem wątpliwość czy takie wypisy mogą być udzielane i jak sprawdzać sytuację finansową przedsiębiorcy w takim wypadku. Ciekawie też rysuje się sytuacja prawna posiadaczy licencji na tzw. „małe pojazdy” oraz licencji „spedycyjnych”. Tekst skomplikowany, bo materia nie należy do łatwej.   Continue reading

Zabezpieczenie finansowe przy licencji i zezwoleniu na przewóz osób

cropped-ID-10077991.jpgW przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje transport drogowy osób pojazdami od 7 do 9 osób, wówczas zgodnie z art. 5b ust.1 lit 2) jest zobowiązany do uzyskania stosownej licencji. Wymóg taki wynika wyłącznie z prawa krajowego. Prawo wspólnotowe uzyskiwania takich licencji nie przewiduje. Jednakże gdy przedsiębiorca chce wykonywać zarobkowe przewozy osób pojazdami konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób, to wówczas powinien wystąpić do starosty o wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, niezależnie od posiadanej licencji. Wymaga tego z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowego i art. 11 ust.1 i art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. W obu przypadkach wymagane jest udowodnienie, że ma się odpowiednią sytuację finansową (9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny). Jeżeli wcześniej posiadaliśmy licencję na „małe pojazdy”, to wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na pojazdy „duże” zazwyczaj składać będziemy u tego samego starosty. Pojawi się wówczas pytanie, czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową przy ubieganiu o się o licencję mogą być wykorzystane gdy jednocześnie będziemy wykonywać przewozy objęte zezwoleniem. Innymi słowy czy każde uprawnienie wymaga autonomicznego, odrębnego zabezpieczenia finansowego. Continue reading

Polisa OCP, a sytuacja finansowa przewoźnika

Od 4 grudnia 2011 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasadyID-100140211 dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z art. 7 ust.1 rozporządzenia w związku z art. 3 ust.1 lit c) i pkt 10 preambuły rozporządzenia przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednią sytuację finansową zapewniającą rozpoczęcie działalności i należyte zarządzanie. Sytuację tę doprecyzowano w art. 7 ust.1 rozporządzenia wskazując, że przez odpowiednią sytuację finansową rozumie się prze nią dysponowanie kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny, liczone według kursów walut krajowych z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sytuację tę przedsiębiorca winien posiadać przez cały czas prowadzenia działalności. Ustanowiono przy tym możliwość wykazania „zabezpieczenia” w drodze gwarancji bankowej albo ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika ( art. 7 ust.2 rozporządzenia).
Continue reading