Dopuszczalność udzielena jednego zezwolenia na rzecz wspólników spółek cywilnych

Przedstawiamy w załączeniu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, który orzekł, że dopszczalne jest udzielenie jednego uprawnienia przewozowego na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej, jesli w takiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. Orzeczenie potwierdza nasze zapatrywanie w tej sprawie. Natomiast praktyka wielu organów , w tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego,  jest odmienna. Wymaga się od przedsiębiorców działających w ramach umowy spółki cywilnej występowania o zezwolenie (licencję) na rzecz każdego z nich. Powoduje to oczywiście konieczność poniesienia zwiększonych opłat za udzielenie tych zezwoleń. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją, która jest prawomocna (pdf tu: decyzja SKO )

Licencje na przewozy do 9 osób i spedycyjne – uwagi do przepisów przechodnich noweli z 2013 r.

ID-100140210Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567) (dalej : nowela) wprowadzono nie znaną wcześniej ustawie z dnia 6 września 2001 r. licencję na przewóz osób pojazdami osobowymi oraz licencję na t.d. osób pojazdami pojazdami od 7 do 9 osób. Wzory tych licencji określono w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego … (Dz.U. 2013.713). Przed tą nowelizacją przedsiębiorcy wykonujący przewozy takimi pojazdami posiadali ogólną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób. Zdarzają się wypadki, że przedsiębiorcy składają obecnie wnioski o udzielenie dodatkowych wypisów z licencji wskazując pojazdy przeznaczone do przewozu powyżej 9 osób. Powstaje zatem wątpliwość czy takie wypisy mogą być udzielane i jak sprawdzać sytuację finansową przedsiębiorcy w takim wypadku. Ciekawie też rysuje się sytuacja prawna posiadaczy licencji na tzw. „małe pojazdy” oraz licencji „spedycyjnych”. Tekst skomplikowany, bo materia nie należy do łatwej.   Continue reading

Wątpliwa ważność licencji na spedycję wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

ID-10021907W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zarówno w jej wersji przed jak i po 15 sierpnia 2013 r. wymagano od przedsiębiorców wykonujących działalność spedycyjną, rozumianą jako „działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”, posiadania licencji i sytuacji finansowej na zwiększonym poziomie niż w przypadku licencji wydawanych na przewóz rzeczy. Do 15 sierpnia 2013 r. licencja „spedycyjna” nie różniła się w zasadzie od licencji „przewozowej”. Spedytor miał tylko wykazać się większym poziomem „zabezpieczeń” finansowych, nie musiał też posiadać pojazdów. Po 15 sierpnia sytuacja ta się zmieniła. W art. 5b ust.2 ustawy o transporcie drogowym określono nowy typ licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a w załączniku nr 5 do rozporządzenia MTiB i GM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 poz. 713), określono wzór licencji na pośrednictwo w przewozie rzeczy.  Co w takim razie z dotychczasowymi licencjami „spedycyjnymi” wydanymi przed tą datą ? Stawiam tezę,  że licencje te już nie obowiązują, a to wskutek „zapomnienia” o nich w przechodnich przepisach ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 poz. 567). Continue reading

Zabezpieczenie finansowe przy licencji i zezwoleniu na przewóz osób

cropped-ID-10077991.jpgW przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje transport drogowy osób pojazdami od 7 do 9 osób, wówczas zgodnie z art. 5b ust.1 lit 2) jest zobowiązany do uzyskania stosownej licencji. Wymóg taki wynika wyłącznie z prawa krajowego. Prawo wspólnotowe uzyskiwania takich licencji nie przewiduje. Jednakże gdy przedsiębiorca chce wykonywać zarobkowe przewozy osób pojazdami konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób, to wówczas powinien wystąpić do starosty o wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, niezależnie od posiadanej licencji. Wymaga tego z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowego i art. 11 ust.1 i art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. W obu przypadkach wymagane jest udowodnienie, że ma się odpowiednią sytuację finansową (9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny). Jeżeli wcześniej posiadaliśmy licencję na „małe pojazdy”, to wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na pojazdy „duże” zazwyczaj składać będziemy u tego samego starosty. Pojawi się wówczas pytanie, czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową przy ubieganiu o się o licencję mogą być wykorzystane gdy jednocześnie będziemy wykonywać przewozy objęte zezwoleniem. Innymi słowy czy każde uprawnienie wymaga autonomicznego, odrębnego zabezpieczenia finansowego. Continue reading

Od 15 sierpnia 2013 r. nowe zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

ID-1002190715 sierpnia 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, na mocy której wydawane będą, w miejsce dotychczasowych licencji na transport drogowy, uprawnienia o nazwie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Szczęśliwie tym razem  w ustawie nowelizacyjnej zawarto przepisy przechodnie na mocy których dotychczasowe uprawnienia – licencje zachowują moc do czasu utraty terminu na jaki zostały wydane lub do czasu wydania ww. zezwolenia (art. 5 ust.1 -4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r.). Co więcej w razie złożenia wniosku o zmianę tej licencji lub wydania jej wtórnika, wydawane będą licencje, według dotychczasowego wzoru, nawet po 15 sierpnia 2013 r. Dodatkowe wypisy mają być wydawane po sprawdzeniu sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Pewnym problemem, który tu się rysuje,  może być pobór opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez organy administracji publicznej. Continue reading

Przepis, który niewiele wyjaśnia [nowela ustawy o transporcie drogowym z 2013 r.]

ID-10029369Parlament zakończył właśnie pracę nad ustawą zmianie ustawy z 6r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu, czeka na podpis Prezydenta R.P. Patrzę na nią przez pryzmat realnych problemów, które pojawiały się w kontekście wspólnotowego rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1071/2009 stosowanego od 4 grudnia 2011 r. Poczuciu przyzwoitości ustawodawcy pozostawiam natomiast kwestię wprowadzania po półtora niemal roku przepisów, które powinny obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Teraz chciałbym się zająć ich jakością.   Jedną z tych kwestii była sprawa „dobrej reputacji” przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie. Posiadanie przymiotu dobrej reputacji było warunkiem uzyskania i przedłużenia licencji wspólnotowej, a niedługo będzie warunkiem posiadania zezwolenia na krajowy transport drogowy. Zobaczmy jak z tym problemem poradził sobie nasz ustawodawca. Continue reading

Można udzielać licencji transportowych spółkom cywilnym.

lawW praktyce niektórych organów administracyjnych, w tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przyjęto że jedną  licencją na transport drogowy nie mogą byc wspólnie objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej.  W konsekwencji prowadzący spółki cywilne zmuszeni są do występowania o odrębne licencje i ponoszenia wielokrotnych opłat z tego tytuły. Praktyka ta nie ma uzasadnienia w świetle orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Continue reading

Polisa OCP, a sytuacja finansowa przewoźnika

Od 4 grudnia 2011 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasadyID-100140211 dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z art. 7 ust.1 rozporządzenia w związku z art. 3 ust.1 lit c) i pkt 10 preambuły rozporządzenia przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednią sytuację finansową zapewniającą rozpoczęcie działalności i należyte zarządzanie. Sytuację tę doprecyzowano w art. 7 ust.1 rozporządzenia wskazując, że przez odpowiednią sytuację finansową rozumie się prze nią dysponowanie kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny, liczone według kursów walut krajowych z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sytuację tę przedsiębiorca winien posiadać przez cały czas prowadzenia działalności. Ustanowiono przy tym możliwość wykazania „zabezpieczenia” w drodze gwarancji bankowej albo ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika ( art. 7 ust.2 rozporządzenia).
Continue reading

Karalność, a dobra reputacja przewoźnika drogowego

ID-10010655Z krajowej ustawy o transporcie drogowym, jak i ze wspólnotowego rozporządzenia 1071/2009 wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, jak i członkowie władz spółek działających w tym zakresie, a także zarządzający transportem muszą spełniać wymóg dobrej reputacji, ażeby przedsiębiorca mógł posiadać licencję na transport drogowy. Przez dobrą reputację rozumie się na ogół niekaralność za niektóre przestępstwa. Czy zatem skazanie prawomocnym wyrokiem za prowadzenie łodzi motorowej lub jachtu na wodach śródlądowych czy morskich w stanie po spożyciu alkoholu może prowadzić do utraty licencji na transport drogowy ? Continue reading