Trybunał Konstytucyjny o karach w transporcie, szansa na odzyskanie pieniędzy z zapłaconych kar.

23 lipca 2013 r. o godz.9.00 odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na której rozpoznane zostanie pytanie prawne lawWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgodności art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (zasada praworządności) i 32 ust.1 (zasada równości) . Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Rzecz jednak w tym, że nowelizacja ta obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wprowadzała surowsze kary za delikty (naruszenia), które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi.  Prowadziło to do absurdalnych sytuacji, gdy przedsiębiorca był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji nie zdążyły zakończyć postępowania przed wejściem tego nowego prawa. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu wydaje się pewne, pod warunkiem że Trybunał nie umorzy postępowania z przyczyn proceduralnych, jak tego chcą reprezentanci Sejmu.Ich argumentacja przedstawiona przed Trybunałem jest … żeby tak rzecz  … zawiła i opiera się na twierdzeniu że przepis art. 10 ma tylko charakter proceduralny i nie rozstrzyga jakiej wielkości karę należy stosować do zdarzeń sprzed 1 stycznia 2012 r. Szkoda, ze do takiego prawnego wyrafinowania słabości nie wykazały  organy i niektóre sądy administracyjne , które nakładały i tolerowały stosowanie sankcji surowszych wobec przedsiębiorców w decyzjach wydanych po 1 stycznia 2012 r. a odnoszących się do zdarzeń sprzed tej daty. Stanowisko Sejmu oceniam jako zwykły prawniczy wybieg, który ma zablokować, z proceduralnych przyczyn, stwierdzenie niekonstytucyjności uchwalonego przez Sejm przepisu, tym bardziej że z uzasadnienia stanowiska tego ciała wynika, iż ma on świadomość wadliwości uchwalonego prawa. Prokurator Generalny stoi na stanowisku niekonstytucyjności przepisu art. 10 ww. ustawy w zakresie w jakim na jego podstawie można orzec karę wyższą niż w chwili popełnienia czynu. Na takim samym stanowisku stoi Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim , który zadał sobie trud sformułowania pytania do Trybunału Konstytucyjnego.

W razie stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu wszyscy, którzy na jego podstawie otrzymali decyzje administracyjne zawierające obowiązek zapłacenia wyższej kary będą mogli w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału żądać wznowienia postępowania w ich sprawach. W wyniku wznowienia tego postępowania decyzje nakładające zawyżone kary powinny być uchylone a zapłacone należności zwrócone. Chyba warto już szukać prawnika…  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *