Zwrot opłaty za kartę pojazdu

file0001384040598Za zarejestrowanie samochodu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004  a kwietniem 2006 roku, pobierano opłatę w wysokości 500 zł (opłata za wydanie karty pojazdu) na podstawie rozporządzenia z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU Nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku.
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.
W konsekwencji ww. wyroku TK opłata została ustalona w wysokości 75 zł, a osoby które uiściły ja w wyższej wysokości mogą dochodzić we właściwym starostwie powiatowym, zwrotu nadpłaconej różnicy w wysokości 425 zł. Continue reading