Opublikowano wyrok TK. Żądanie zmniejszenia kar w transporcie tylko do 13 września 2013 r.

lawJak już o tym pisałem Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt P 36/12 o orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), istnieje możliwość zmniejszenia niektórych kar orzeczonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi. Wyrok opublikowano 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 928. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, u których organy kontrolne, szczególnie inspekcja transportu drogowego i urzędy celne, przeprowadziły kontrolę (na drodze lub w przedsiębiorstwie) przed 1 stycznia 2012 r. a decyzje wydano po 1 stycznia 2012 r. Continue reading

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do żądania zmniejszenia kar pieniężnych w transporcie

lawJak przewidywaliśmy dziś 23 lipca 2013 r. na rozprawie Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Nowelizacja obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. w niektórych przypadkach wprowadzała surowsze kary za naruszenia w transporcie drogowym, które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi. Prowadziło to do sytuacji, że przedsiębiorca, którzy dopuścił się naruszenia ustawy przed dniem 1 stycznia 2012 r. był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji wydawały decyzję po tej dacie. Trybunał stwierdził, że tak sformułowany przepis narusza zasadę praworządności (art. 2 Konstytucji RP).
Po orzeczeniu Trybunału przedsiębiorcy, którzy znajdują się w takich sytuacjach będą mogli żądać zmniejszenia nałożonych na nich kar. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia. Orzeczenie wejdzie w życie z chwilą z chwilą opublikowania go w Dzienniku Ustaw.

 

Trybunał Konstytucyjny o karach w transporcie, szansa na odzyskanie pieniędzy z zapłaconych kar.

23 lipca 2013 r. o godz.9.00 odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na której rozpoznane zostanie pytanie prawne lawWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgodności art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (zasada praworządności) i 32 ust.1 (zasada równości) . Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Rzecz jednak w tym, że nowelizacja ta obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wprowadzała surowsze kary za delikty (naruszenia), które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi.  Prowadziło to do absurdalnych sytuacji, gdy przedsiębiorca był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji nie zdążyły zakończyć postępowania przed wejściem tego nowego prawa. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu wydaje się pewne, pod warunkiem że Trybunał nie umorzy postępowania z przyczyn proceduralnych, jak tego chcą reprezentanci Sejmu. Continue reading