Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia skargę konstytucyjną na kary z ustawy SENT


Trybunał Konstytucyjny przyjął i zarejestrował pod sygnaturą SK 12 / 21 złożoną przeze mnie skarge koinstytucyjną na przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Przedmiotem tej skargi są zarzuty co do niezgodności z konstytucją RP przepisów ustawy przewidujących sztywne nie podelegające miarkowaniu wysokie kary pienięzne, a także przyjęcie modelu odpwiedzialności absolutnej za dokonane naruszenia, bez względu na okoliczności towarzyszace naruszeniu przepisów. Stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych skargą przepisów może otworzyć możliwość odzyskania nałożonych kar. Dlatego zaleca się archiwizowanie decyzji wydanych w takich sprawach, tak ażeby w razie zapadnięcia korzystnego orzeczenia można było żądać wznowienia zakończonych karami postępowań.

szczegóły sprawy tu : https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/odpowiedzialnosc-przewoznika-za-niedokonanie-zgloszenia-przewozu-towarow-w-warunkach-gdy-przejazd-przez-terytorium-rp-byl-wynikiem-samowolnej-decyzji-kierujacego-pojazdem

Trybunał Konstytucyjny akceptuje nakładanie wielu kar za jedno naruszenie

atom21 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt P 32/12 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2012 roku dotyczące konstytucyjności karania więcej niż jedną sankcją za ten sam czyn tego samego podmiotu. Sprawa dotyczyła przepisów ustawy Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) oraz ustawy o o grach hazardowych. Trybunał uznał, że zgodne z Konstytucją RP jest nakładanie więcej niż jednej sankcji na ten sam podmiot za ten sam czyn. Orzeczenie to, jakkolwiek wydaje się odległe od materii ustawy o transporcie drogowym, ma jednak z nią związek, w kontekście przepisów o karach pieniężnych i grzywnach. Continue reading

Wielokrotnie nakładane kary – nasz wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

InfoBox.png-256x256W związku z jedną z prowadzonych spraw oraz ze świadmością, że ze strony judyktatury nie możemy oczekiwać zrozumienia, zdecydowaliśmy się wystąpić  do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioksiem o zainicjowanie  postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o transporcie drogowym, które pozwalają organom kontrolnym nakładać kilka kar pieniężnych za jeden przypadek  naruszenia przepisów. Poniżej treść wniosku.

Continue reading

Kary za brak opłaty pod sąd konstytucyjny

file0001384040598Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. VI SA/Wa 201/13 przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu zagadnienie prawne dotyczące zgodności z art. 2 Konstytucji RP przepisów o nakładaniu kar na kierowców wykonujących transport drogowy bez uiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty w wysokości niższej niż wymagana. Chodzi o art. art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260). Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu otworzy drogę do żądania zwrotu nałożonych kar. Pierwszym efektem wystąpienia przez Sąd do Trybunału jest zawieszanie spraw sadowych dotyczących w sprawie kar wydanych na podstawie tego przepisu. Terminu rozprawy przed Trybunałem jeszcze nie wyznaczono. Warto jednak odwoływać się od kar i wnosić o zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Continue reading

Opublikowano wyrok TK. Żądanie zmniejszenia kar w transporcie tylko do 13 września 2013 r.

lawJak już o tym pisałem Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt P 36/12 o orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), istnieje możliwość zmniejszenia niektórych kar orzeczonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi. Wyrok opublikowano 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 928. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, u których organy kontrolne, szczególnie inspekcja transportu drogowego i urzędy celne, przeprowadziły kontrolę (na drodze lub w przedsiębiorstwie) przed 1 stycznia 2012 r. a decyzje wydano po 1 stycznia 2012 r. Continue reading

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do żądania zmniejszenia kar pieniężnych w transporcie

lawJak przewidywaliśmy dziś 23 lipca 2013 r. na rozprawie Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Nowelizacja obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. w niektórych przypadkach wprowadzała surowsze kary za naruszenia w transporcie drogowym, które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi. Prowadziło to do sytuacji, że przedsiębiorca, którzy dopuścił się naruszenia ustawy przed dniem 1 stycznia 2012 r. był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji wydawały decyzję po tej dacie. Trybunał stwierdził, że tak sformułowany przepis narusza zasadę praworządności (art. 2 Konstytucji RP).
Po orzeczeniu Trybunału przedsiębiorcy, którzy znajdują się w takich sytuacjach będą mogli żądać zmniejszenia nałożonych na nich kar. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia. Orzeczenie wejdzie w życie z chwilą z chwilą opublikowania go w Dzienniku Ustaw.

 

Zwrot opłaty za kartę pojazdu

file0001384040598Za zarejestrowanie samochodu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004  a kwietniem 2006 roku, pobierano opłatę w wysokości 500 zł (opłata za wydanie karty pojazdu) na podstawie rozporządzenia z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU Nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku.
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.
W konsekwencji ww. wyroku TK opłata została ustalona w wysokości 75 zł, a osoby które uiściły ja w wyższej wysokości mogą dochodzić we właściwym starostwie powiatowym, zwrotu nadpłaconej różnicy w wysokości 425 zł. Continue reading

Trybunał Konstytucyjny o karach w transporcie, szansa na odzyskanie pieniędzy z zapłaconych kar.

23 lipca 2013 r. o godz.9.00 odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na której rozpoznane zostanie pytanie prawne lawWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgodności art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (zasada praworządności) i 32 ust.1 (zasada równości) . Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Rzecz jednak w tym, że nowelizacja ta obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wprowadzała surowsze kary za delikty (naruszenia), które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi.  Prowadziło to do absurdalnych sytuacji, gdy przedsiębiorca był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji nie zdążyły zakończyć postępowania przed wejściem tego nowego prawa. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu wydaje się pewne, pod warunkiem że Trybunał nie umorzy postępowania z przyczyn proceduralnych, jak tego chcą reprezentanci Sejmu. Continue reading