Dopuszczalność udzielena jednego zezwolenia na rzecz wspólników spółek cywilnych

Przedstawiamy w załączeniu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, który orzekł, że dopszczalne jest udzielenie jednego uprawnienia przewozowego na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej, jesli w takiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza. Orzeczenie potwierdza nasze zapatrywanie w tej sprawie. Natomiast praktyka wielu organów , w tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego,  jest odmienna. Wymaga się od przedsiębiorców działających w ramach umowy spółki cywilnej występowania o zezwolenie (licencję) na rzecz każdego z nich. Powoduje to oczywiście konieczność poniesienia zwiększonych opłat za udzielenie tych zezwoleń. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją, która jest prawomocna (pdf tu: decyzja SKO )

Można udzielać licencji transportowych spółkom cywilnym.

lawW praktyce niektórych organów administracyjnych, w tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przyjęto że jedną  licencją na transport drogowy nie mogą byc wspólnie objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej.  W konsekwencji prowadzący spółki cywilne zmuszeni są do występowania o odrębne licencje i ponoszenia wielokrotnych opłat z tego tytuły. Praktyka ta nie ma uzasadnienia w świetle orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Continue reading