Licencje na przewozy do 9 osób i spedycyjne – uwagi do przepisów przechodnich noweli z 2013 r.

ID-100140210Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567) (dalej : nowela) wprowadzono nie znaną wcześniej ustawie z dnia 6 września 2001 r. licencję na przewóz osób pojazdami osobowymi oraz licencję na t.d. osób pojazdami pojazdami od 7 do 9 osób. Wzory tych licencji określono w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego … (Dz.U. 2013.713). Przed tą nowelizacją przedsiębiorcy wykonujący przewozy takimi pojazdami posiadali ogólną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób. Zdarzają się wypadki, że przedsiębiorcy składają obecnie wnioski o udzielenie dodatkowych wypisów z licencji wskazując pojazdy przeznaczone do przewozu powyżej 9 osób. Powstaje zatem wątpliwość czy takie wypisy mogą być udzielane i jak sprawdzać sytuację finansową przedsiębiorcy w takim wypadku. Ciekawie też rysuje się sytuacja prawna posiadaczy licencji na tzw. „małe pojazdy” oraz licencji „spedycyjnych”. Tekst skomplikowany, bo materia nie należy do łatwej.   Continue reading

Wątpliwa ważność licencji na spedycję wydanych przed 15 sierpnia 2013 r.

ID-10021907W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zarówno w jej wersji przed jak i po 15 sierpnia 2013 r. wymagano od przedsiębiorców wykonujących działalność spedycyjną, rozumianą jako „działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy”, posiadania licencji i sytuacji finansowej na zwiększonym poziomie niż w przypadku licencji wydawanych na przewóz rzeczy. Do 15 sierpnia 2013 r. licencja „spedycyjna” nie różniła się w zasadzie od licencji „przewozowej”. Spedytor miał tylko wykazać się większym poziomem „zabezpieczeń” finansowych, nie musiał też posiadać pojazdów. Po 15 sierpnia sytuacja ta się zmieniła. W art. 5b ust.2 ustawy o transporcie drogowym określono nowy typ licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a w załączniku nr 5 do rozporządzenia MTiB i GM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 poz. 713), określono wzór licencji na pośrednictwo w przewozie rzeczy.  Co w takim razie z dotychczasowymi licencjami „spedycyjnymi” wydanymi przed tą datą ? Stawiam tezę,  że licencje te już nie obowiązują, a to wskutek „zapomnienia” o nich w przechodnich przepisach ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 poz. 567). Continue reading