Wtragnięcie emigrantów a wykazanie szkody w przewozie

wagaWobec trwającego kryzysu emigracyjnego, częste są wypadki wtargniecia nielegalnych emigrantów do naczepy. W przypadku ładunków zawierających produkty spożywcze, fizyczne zniszczenia towaru są relatywnie niewielkie, tym niemniej, ze względu na ryzyko skażenia mikrobiologicznego i chemicznego, uprawnieni zazwyczaj decydują się na utylizację całego ładunku. W takich wypadkach pojawiają się wątpliwości co do wielkości szkody poniesionej przez uprawnionego. Czy zamyka się ona w rzeczywiście zniszczonej części ładunku czy też dotyczy całego ładunku, ze względu na samo realne zagrożenie skażenia go. Szczególnie kwestia ta pojawia się w sporach przewoźników z ich ubezpieczycielami, ograniczającymi ochronę tylko do fizycznie zniszczonych części ładunku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrując taki spór, w wyroku z dnia 9 maja 2013 r. (sygn. akt  I ACa 111/13 ), stanął na tym drugim stanowisku i wskazał na konieczność aktywnego zachowania ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody. W uzasadnieniu wyroku czytamy  :

Continue reading

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie nawet gdy przewoźnik nie wykaże pokrycia szkody.

wagaW sporach sądowych  z polisy OCP niektóre zakłady ubezpieczeń zwalczają roszczenia przewoźników wskazując, że warunkiem dochodzenia roszczeń przez przewoźnika jest efektywne pokrycie przez niego szkody, np. poprzez dokonanie przez uprawnionego do odszkodowania skutecznego potrącenia wartości szkody z należnosciami przewoźnika. A nawet w razie takiego potrącenia , kwestionuje się jego ważność odwołując się do instycji „uprawnionego” do odszkodowania, w rozumieniu Konwencji CMR, wytykając, że jakkolwiek do potrącenia doszło , to jednak dokonał go nieuprawniony podmiot. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w sprawie, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie za sygn. akt XVI GC 1855/13.  W wyroku z dnia 24 listopada 2015 r. Sąd uznał, że okoliczność ta jest bez znaczenia dla roszczeń przewoźnika z polisy OCP. Stanowisko to poprawia procesową sytuację przewoźników w sporze z ubezpieczycielami.  Continue reading

AUTOCASCO w razie kradzieży pojazdu wraz z jego dokumentami

ID-10032942Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym pojeździe co do zasady zwalnia zakład ubezpieczeniowy od odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia pojazdu polisą AUTOCASCO. Takie jest przynajmniej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego. Choć, jak się zdaje, nie uwzględniało obecnego charakteru dowodu rejestracyjnego, który pełni obecnie, wobec wydawania karty pojazdu (gdzie wpisywani są kolejni właściciele), inną rolą niż w czasie gdy to orzeczncitwo się kształtowało. Reguła ta nie może być jednak uważana za bezwzględny dogmat. Każdą sprawę należy rozptrywać indywidulanie i okoliczności w jakich pozostawiono dokument w pojeździe może miec korzystne dla ubezpieczonego znaczenie.  Dokonanie kradzieży z zabezpieczonej należycie posesji pozwanego może wskazaną na wstępie ocenę zmieniać . Nie można bowiem takiego wypadku przyrównywać z zostawieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu, w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. A w takich sytuacjach orzecznictwo Sądu Najwyższego aprobowało zwolnienie się ubezpieczyciela z odpowiedzialności za pozostawienie dokumentów w pojeździe.

Continue reading

Wydanie ładunku w świetle Konwencji CMR

ID-100140210Wydanie ładunku przez przewoźnika jest jedną z najistotniejszych czynności w ramach zawartej umowy przewozu międzynarodowego. Prawidłowe dokonanie tej czynności, a w szczególności wydanie ładunku właściwej osobie decyduje o bezpieczeństwie prawnym przewoźnika. Pomyłka może drogo kosztować. Jeśli bowiem przewoźnik wyda ładunek osobie nieuprawnionej w rozumieniu Konwencji CMR i ładunek ten ostatecznie zaginie, nie docierając do wskazanego w liście przewozowym odbiorcy, to ubezpieczyciel zazwyczaj odmawia pokrycia straty (powołując się na jedną z typowych klauzul ogólnych warunków umowy ubezpieczenia OCP) i w konsekwencji przewoźnik sam ponosi odpowiedzialność za szkodę całym swoim majątkiem. Co więcej, wysokość odszkodowania za utratę ładunku w tej sytuacji nie jest ograniczona na mocy art. 23 ust.3 Konwencji CMR, tj. do równowartości 8,33 SDR za kilogram brakującej wagi brutto. W razie wydania ładunku nieuprawnionemu odpowiedzialność jest pełna i stanowi równowartość rzeczywistej wartości ładunku wydanego niewłaściwej osobie. Wydanie ładunku nieuprawnionemu oznacza zatem konieczność osobistego poniesienia całkowitego ciężaru szkody w jej rzeczywistym rozmiarze, tj. według realnej wartości całego utraconego towaru i to zazwyczaj w sytuacji braku ochrony ubezpieczyciela. Dla wielu przewoźników sytuacja taka może oznaczać poważne trudności majątkowe, szczególnie przy przewozie wartościowych ładunków takich jak elektronika, czy wysoko przetworzone środki higieny. Żeby uniknąć tych trudności trzeba wiedzieć kto jest uprawniony do odbioru ładunku, szczególnie w sytuacji gdy zmiana odbiorcy następuje w trakcie przewozu lub określana jest odmiennie niż w liście przewozowym przez uczestników operacji przewozowej. Continue reading

Przyjęcie mandatu a odmowa wypłaty odszkodowania

cropped-ID-10077991.jpgKancelaria reprezentuje zagranicznego klienta w postępowaniu o uchyleniu mandatu karnego w wysokości 300 zł. Mandat Policja nałożyła za naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym.  Pojazd z ładunkiem znalazł się w rowie. Kierowca twierdzi, że usiłował ominąć zwierzę, które nagle wbiegło na jezdnię, podczas mgły. Policja, że brak śladów  hamowania świadczy o zaśnięciu kierowcy.  Sprawę komplikuje to , że  kierowca nie znał polskiego i rozmowa między nim a Policją przebiegała w języku „międzynarodowym”. Trzeba też przywrócić termin do zaskarżenia mandatu, co wcale nie jest takie proste. Mamy za sobą dwie rozprawy , a na trzecią czekamy. Rzecz jednak nie  w tych 300 zł. Chodzi o coś znacznie więcej. Continue reading