Zwrot opłaty za kartę pojazdu

file0001384040598Za zarejestrowanie samochodu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004  a kwietniem 2006 roku, pobierano opłatę w wysokości 500 zł (opłata za wydanie karty pojazdu) na podstawie rozporządzenia z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU Nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku.
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.
W konsekwencji ww. wyroku TK opłata została ustalona w wysokości 75 zł, a osoby które uiściły ja w wyższej wysokości mogą dochodzić we właściwym starostwie powiatowym, zwrotu nadpłaconej różnicy w wysokości 425 zł.
Potwierdza to Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III CZP 24/12 została przesądzona droga sądowa w niniejszej sprawie, sąd stwierdził bowiem, że – „Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).” Orzeczenie to zostało wydane, ponieważ w 2010 r. weszła w życie ustawa o finansach publicznych. Uznała ona opłaty za karty pojazdów za należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, a do nich stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Urzędy zaczęły kwestionować możliwość dochodzenia zwrotu ww. opłaty na drodze cywilnoprawnej, a dochodzenie na drodze administracyjnej było niemożliwe z uwagi na 5 letni okres przedawnienia. Podjęta w dniu 06.06.2012 r. uchwała SN przesadziła o możliwości dochodzenia zwrotu opłaty na drodze cywilnoprawnej, gdzie okres przedawnienia wynosi 10 lat.
W kolejnej uchwale SN rozstrzygnął kwestie przedawnienia roszczenia o zwrot ww. opłaty uiszczonej przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- uchwała SN z 25 listopada 2010 r. (sygn. III CZP 67/11) – „Roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego w ramach działalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.” Oznacza to, że nie stosuje się w tej sytuacji 3 letniego okresu przedawnienia.
Aby uzyskać zwrot niesłusznie pobranej opłaty należy złożyć we właściwym starostwie wezwanie do zwrotu pieniędzy wraz z dowodem wniesienia opłaty. Jeżeli organ odmówi zwrotu, należy złożyć pozew do sądu rejonowego. Sprawę o zwrot opłaty może wytoczyć tylko osoba, która wniosła opłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *