Wtragnięcie emigrantów a wykazanie szkody w przewozie

wagaWobec trwającego kryzysu emigracyjnego, częste są wypadki wtargniecia nielegalnych emigrantów do naczepy. W przypadku ładunków zawierających produkty spożywcze, fizyczne zniszczenia towaru są relatywnie niewielkie, tym niemniej, ze względu na ryzyko skażenia mikrobiologicznego i chemicznego, uprawnieni zazwyczaj decydują się na utylizację całego ładunku. W takich wypadkach pojawiają się wątpliwości co do wielkości szkody poniesionej przez uprawnionego. Czy zamyka się ona w rzeczywiście zniszczonej części ładunku czy też dotyczy całego ładunku, ze względu na samo realne zagrożenie skażenia go. Szczególnie kwestia ta pojawia się w sporach przewoźników z ich ubezpieczycielami, ograniczającymi ochronę tylko do fizycznie zniszczonych części ładunku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrując taki spór, w wyroku z dnia 9 maja 2013 r. (sygn. akt  I ACa 111/13 ), stanął na tym drugim stanowisku i wskazał na konieczność aktywnego zachowania ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody. W uzasadnieniu wyroku czytamy  :

„Zgodnie z art. 14 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia [(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności przyp. PS],na rynek nie może być wprowadzony żaden niebezpieczny środek spożywczy, że który uznaje się min. taki, który nie nadaje się do spożycia z uwagi na przekroczenie terminu jego przydatności do spożycia wskazanego w informacji przekazanej konsumentowi na etykiecie (art. 14 ust. 2 lit b w zw. z art. 14 ust. 3 lit b rozporządzenia). Oznacza to zatem w konsekwencji, że chcąc skutecznie zakwestionować wynikające z art. 14 ust. 6 rozporządzenia domniemanie, pozwana [tj. ubezpieczyciel OCP przewoźnika przyp. PS ]  winna była – najpóźniej w takim terminie, który w normalnym toku działalności przedsiębiorstwa powódki umożliwiłby wprowadzenie do obrotu handlowego bezpiecznej części towaru – nie tylko dokonać szczegółowej oceny całego towaru i w oparciu o nią wyprowadzić wniosek o braku dowodu, że reszta towaru nie jest niebezpieczna, ale również poinformować w sposób pełny o tych ustaleniach powódkę”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *