Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie nawet gdy przewoźnik nie wykaże pokrycia szkody.

wagaW sporach sądowych  z polisy OCP niektóre zakłady ubezpieczeń zwalczają roszczenia przewoźników wskazując, że warunkiem dochodzenia roszczeń przez przewoźnika jest efektywne pokrycie przez niego szkody, np. poprzez dokonanie przez uprawnionego do odszkodowania skutecznego potrącenia wartości szkody z należnosciami przewoźnika. A nawet w razie takiego potrącenia , kwestionuje się jego ważność odwołując się do instycji „uprawnionego” do odszkodowania, w rozumieniu Konwencji CMR, wytykając, że jakkolwiek do potrącenia doszło , to jednak dokonał go nieuprawniony podmiot. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w sprawie, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie za sygn. akt XVI GC 1855/13.  W wyroku z dnia 24 listopada 2015 r. Sąd uznał, że okoliczność ta jest bez znaczenia dla roszczeń przewoźnika z polisy OCP. Stanowisko to poprawia procesową sytuację przewoźników w sporze z ubezpieczycielami. W ocenie Sądu nie wykazanie przez przewoźnika, ze potrącone przez zleceniodawcę (spedytora) należności z tytułu frachtu, nie zostały przekazane na rzecz uprawnionego, jest bez znaczenia dla domagania się przez przewoźnika zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania, z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika (OCP). Obowiązek świadczenia ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia OC powstaje z chwilą powstania stanu odpowiedzialności cywilnej jego kontrahenta , bez względu na to czy dokonał on juz naprawy szkody wyrządzonej osobie trzeciej szkody czy też nie. Nie ma przy tym znaczenia nawet to czy przewoźnik zamierza w ogóle dokonać naprawienia takiej szkody. Przywołał przy tym Sąd orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdzające tę regułę. Wyrok wyraża artykułowaną wcześniej już zasadę, że dla odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy OC, w zakresie wykazania szkody, wystarcza samo zwiększenie pasywów ubezpieczonego , z powodu wypadku ubezpieczeniowego ( tj. utraty lub zniszczenia towaru w ubezpieczeniu OCP). Stanowisko takie niezwykle ułatwia dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli przez przewoźników, szczególnie międzynarodowych, dla których niezwykle trudne jest wykazanie skuteczności potrącenia dokonanego za granicą, w tym także wykazanie zaspokojenia uprawnionego, z którym często przewoźnika nie łączą żadne relacje gospodarcze w skomplikowanym łańcuchu umów transportowych. Dla uzyskania odszkodowania  wystarczy, w pewnym uproszczeniu, wykazanie zawarcia umowy ubezpieczenia, nastąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem (tzw. wypadek ubezpieczeniowy) i wysokość szkody.

LINK do wyroku.pdf : Zanonimizowany wyrok wraz z uzasadnieniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *