Trybunał Konstytucyjny o karach w transporcie, szansa na odzyskanie pieniędzy z zapłaconych kar.

23 lipca 2013 r. o godz.9.00 odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na której rozpoznane zostanie pytanie prawne lawWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgodności art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z art. 2 (zasada praworządności) i 32 ust.1 (zasada równości) . Zgodnie z tym przepisem w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem tej ustawy w życie, należało stosować przepisy tej nowej ustawy. Rzecz jednak w tym, że nowelizacja ta obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wprowadzała surowsze kary za delikty (naruszenia), które przed wejściem jej w życie zagrożone były karami niższymi.  Prowadziło to do absurdalnych sytuacji, gdy przedsiębiorca był karany wyższą karą tylko dlatego, że organy administracji nie zdążyły zakończyć postępowania przed wejściem tego nowego prawa. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu wydaje się pewne, pod warunkiem że Trybunał nie umorzy postępowania z przyczyn proceduralnych, jak tego chcą reprezentanci Sejmu. Continue reading

Przedawnienie kar pieniężnych w transporcie drogowym

ID-10063448Kary administracyjne w transporcie zadomowiły się na dobre. Szkoda tylko, że nie przeniesiono na ich grunt regulacji przedawnienia ich orzekania lub wykonywania, tak dobrze znanych prawu karnemu. W kancelarii prowadzę jedną ze spraw-rekordzistek chyba od 5 lat. Przemieszcza się ona pomiędzy różnymi instancjami, odbyła tę drogę już parę razy i jakoś nie może się zakończyć. Continue reading