Opublikowano wyrok TK. Żądanie zmniejszenia kar w transporcie tylko do 13 września 2013 r.

lawJak już o tym pisałem Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt P 36/12 o orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), istnieje możliwość zmniejszenia niektórych kar orzeczonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi. Wyrok opublikowano 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 928. Możliwość ta dotyczy przedsiębiorców, u których organy kontrolne, szczególnie inspekcja transportu drogowego i urzędy celne, przeprowadziły kontrolę (na drodze lub w przedsiębiorstwie) przed 1 stycznia 2012 r. a decyzje wydano po 1 stycznia 2012 r.
W szczególności zawyżone mogą być kary oparte o załącznik nr 3 ustawy o transporcie drogowym :
1) l.p. 1.3. tj. wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia (kara w wysokości 8.000 zł);
2) l.p. 2.1. tj. wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym (kara w wysokości 8.000 zł);
3) l.p 2.4. tj. wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż autobus
(kara w wysokości 5.000 zł);
4) l.p. 2.5.1. tj. wykonywanie przewozu autobusem, który nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego (kara w wysokości 5.000 zł);
5) l.p. 2.6. tj. pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości (kara w wysokości 2.000 zł);
6) l.p. 2.9. tj. wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 5 (kara w wysokości 8.000 zł);
7) l.p. 2.10. tj. wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b (kara w wysokości 8.000 zł);
8) l.p. 4.5. tj. wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia (kara w wysokości 10.000 zł);
9) l.p. 5.6.2. tj. przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, za każdą następną rozpoczętą godzinę (kara w wysokości 150 zł);
10) l.p. 6.2.1. tj. wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia rejestrującego – nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi (kara w wysokości 5.000 zł);
11) l.p. 6.3.4. tj. używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców (kara w wysokości 3.000 zł);
12) l.p. 3.3. tj. wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu (kara w wysokości 8.000 zł).

Zmniejszenie kary jest możliwe po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania do organu który wydał decyzje w I instancji.

Wniosek o wznowienie postępowania powinien być złożony w terminie do 13 września 2013 r. (1 miesiąc od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *