AUTOCASCO w razie kradzieży pojazdu wraz z jego dokumentami

ID-10032942Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w skradzionym pojeździe co do zasady zwalnia zakład ubezpieczeniowy od odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia pojazdu polisą AUTOCASCO. Takie jest przynajmniej dotychczasowe stanowisko Sądu Najwyższego. Choć, jak się zdaje, nie uwzględniało obecnego charakteru dowodu rejestracyjnego, który pełni obecnie, wobec wydawania karty pojazdu (gdzie wpisywani są kolejni właściciele), inną rolą niż w czasie gdy to orzeczncitwo się kształtowało. Reguła ta nie może być jednak uważana za bezwzględny dogmat. Każdą sprawę należy rozptrywać indywidulanie i okoliczności w jakich pozostawiono dokument w pojeździe może miec korzystne dla ubezpieczonego znaczenie.  Dokonanie kradzieży z zabezpieczonej należycie posesji pozwanego może wskazaną na wstępie ocenę zmieniać . Nie można bowiem takiego wypadku przyrównywać z zostawieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu, w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. A w takich sytuacjach orzecznictwo Sądu Najwyższego aprobowało zwolnienie się ubezpieczyciela z odpowiedzialności za pozostawienie dokumentów w pojeździe.

W przypadku jednak dochowania przez ubezpieczonego należytej staranności w zabezpieczeniu mienia orzecznictwo przypisuje odpowiedzialność ubezpieczycielowi, nawet gdy kradzieży pojazdu dokonano wraz dokumentami pojazdu. Przykładem takiego orzeczenia jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r. (IV CK 345/05), w którym wskazano, że nie uchyla odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia AC samo nie przedstawienie kluczy i dokumentów, gdy wcześniej doszło do ich kradzieży, względnie rzeczy te znajdują się w pojeździe zaparkowanym w bezpiecznym, prywatnym miejscu . Wskazuje przy tym Sąd Najwyższy, że takie sytuacje mogą zachodzić np. „gdy samochód wraz z dokumentami i kluczykami został powierzony osobie godnej zaufania (np. komisantowi, przechowawcy) lub gdy zabrano go ubezpieczonemu razem z kluczami i dokumentami z dobrze zabezpieczonego garażu domowego”. Jakkolwiek trudno sobie wyobrazić garaże dla pojazdów wielkogabarytowych typu TIR, to analogicznie rozważania Sądu Najwyższego o garażu można rozsądnie starać się przenieść na pozostawienie pojazdu w zabezpieczonej bazie transportowej. W podobnym duchu wypowiedział się też Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 czerwca 2012 r. (I ACa 1147/11)., w sytuacji gdy nie przypisano ubezpieczonemu rażącego niedbalstwa za pozostawienie kluczyków w odzieży oddanej na przechowanie do szatni. Przyrównać tę sytuację można z przechowywaniem kluczy do pojazdu w biurze pozwanego odpowiednio zabezpieczonym antywłamaniowymi roletami i drzwiami.

Oczywiście nie zachęcam do pozostawiania dokumentów w pojeździe w ogóle, nawet w razie parkowania na własnej zabezpieczonej posesji. Zawsze trzeba stosować się do warunków ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela, żeby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa prawnego. Jednak chwila nieuwagi, zapomnienia, zbyt duże poczucie bezpieczeństwa,  może powodować, w razie kradzieży pojazdu,  spór z ubezpieczycielem, który zachowuje się zazwyczaj dośc rutynowo i odrzuca roszczenia w razie nie przedstawienia mu dokumentów rejestracyjnych pojazdu.   Wówczas cytowane orzecznictwo może nam posłużyć , jako argument w tym sporze z ubezpieczycielem albo leasingodawcą , który sam ubezpieczał leasingowowany pojazd i zmiast dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela – wypełnia weksel in blanco – zazwyczaj składany do leasingu – i kieruje roszczenia bezpośrednio do leasingobiorcy. W takim wypadku, w razie braku umowy cesji ubezpieczenia pomiedzy stronami leasingu, jedyną obroną leasingobiorcy jest wykazywanie, że leasingodawca mógł skutecznie się zaspokoić z polisy AUTOCASCO, a wskutek własnej błędnej oceny prawnej tego zaniechał.

 

2 thoughts on “AUTOCASCO w razie kradzieży pojazdu wraz z jego dokumentami

  1. Ciekawy wpis, szczególnie, że dotyczy chyba większości kierowców, którzy zostawiają swoje dokumenty w samochodzie. Może dobrym rozwiązaniem byłaby jakaś zbiorcza ewidencja, która potwierdzałaby ubezpieczenie tak samo jak przedstawiony papier.

  2. Faktycznie – sporo kierowców zapomina jakie konsekwencje niesie ze sobą pozostawienie dokumentów w samochodzie. Zgadzam się z autorem artykułu – nie można czuć się zbyt bezpiecznie. Zachowanie ostrożności to podstawa. Grzegorz, naprawdę uważasz, że taka ewidencja jest możliwa do zrealizowania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *