Naruszenie plomb a odpowiedzialność przewoźnika przy braku szkody w towarze

1388249073_14184ac2a1_oTreść umowy przewozu międzynarodowego zależy od woli stron. Konwencja CMR określa pewien wzorzec umowy, wyznacza pewne ramy wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy. Poprzez wpis do listu przewozowego treść umowy może ulegać doprecyzowaniu. Czasem może się to odbyć w ogóle bez wiedzy przewoźnika, wskutek działań jego kierowcy. Przykładem takiej modyfikacji jest wpisanie numeru plomby do listu przewozowego przez kierowcę, bez żadnych dalszych doprecyzowań lub instrukcji w jakimkolwiek innym dokumencie. Ta banalna z pozoru czynność może mieć swoje niespodziewane konsekwencje u odbiorcy, szczególnie gdy przewożony ładunek podlega podwyższonym wymogom sanitarnym. Problem ten spotyka się w transportach do Wielkiej Brytanii, kiedy grupy nielegalnych emigrantów usiłują dostać się na teren tego kraju w jednostkach ładunkowych zestawu.     Continue reading

Odpowiedzialność za wydanie mniejszej liczby przesyłek przez załadowcę

ID-10021907Coraz częściej stykam się z problemem wydania przez załadowcę mniejszej liczby towaru niż ustalony przez przewoźnika z nadawcą.  Przewóz był realizowany przez polskiego przewoźnika z Polski do Hiszpanii. Ze zlecenia wynikało, ze przedmiotem przewozu miała być określona liczba palet. Na załadunku załadowca wydał mniejszą niż ustalona z nadawcą liczba palet. Taką też też liczbę sztuk przesyłki wpisano w list przewozowy CMR.  Przewoźnik nie miał kontaktu z nadawcą. Był okres przedświąteczny, a termin naglił. Przewoźnik wykonał bez przeszkód przewóz. Na rozładunku okazało się że odbiorca oczekiwał większej liczby sztuk przesyłki. Nadawca zamówił przewóz brakującej części ładunku u innego przewoźnika i obciążył pierwotnego przewoźnika kosztami tego dodatkowego przewozu. Pojawiła się potrzeba rozstrzygnięcia o odpowiedzialności przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu. Continue reading